Polska

Strajki na lotniskach

Brak porozumienia między trzema z siedmiu związków zawodowych, które działają w Państwowych Portach Lotniczych sprawił, że aż do dziesiątego marca będzie trwało referendum strajkowe. Związkowcy grożą swojemu pracodawcy strajkiem, a dyrekcja PPL próbuje wytłumaczyć, czemu realizacja ich postulatów byłaby szkodliwa dla przedsiębiorstwa.

Referendum strajkowe

Referendum strajkowe w Państwowych Portach Lotniczych rozpoczęło się dnia trzynastego lutego bieżącego roku. Postawiono w nim dwa pytanie. Pierwsze odnosiło się do podwyższenia wynagrodzenia pracowników PPL o osiem procent (które miało się rozpocząć od pierwszego stycznia 2016 roku). Drugie natomiast dotyczyło gwarancji zatrudnienia do 2022 roku. To właśnie tego domagają się trzy z siedmiu działających w przedsiębiorstwie związków zawodowych, które nie mogą się porozumieć z pracodawcą i zbiorowo się buntują.

Chęć rozejmu

Rozmowy ze związkami zawodowymi został rozpoczęty w lutym 2016 roku. Zostały do niego zaproszone wszystkie związki zawodowe, funkcjonujące w przedsiębiorstwie. Jednakże trzy z nich nie skorzystały z zaproszenia i nie wyraziły woli wspólnego dialogu.

Pozostałe cztery związki

Państwowe Portale Lotnicze zawarły porozumienie płacowe z czterema pozostałymi związkami. Zgodnie z postanowieniami, nie przewidziano podwyżki płac, jednak przedsiębiorca obiecał w pełni wykorzystywać fundusz nagród uznaniowych.

Dyrekcja PPL zwraca uwagę na fakt, który mówi, że oparcie dialogu o realia ekonomiczne, a także planowane wyniki finansowe było niezbędne, by zapewnić cel nadrzędny, jakim była stabilizacja zatrudnienia oraz uniknięcie sytuacji, która doprowadziłaby do kolejnej restrukturyzacji. Dyrekcja uważa także, że związkowcy z trzech związków będą robić dosłownie wszystko, żeby tylko pogorszyć kondycję finansową PPL, a ich żądania zostały mocno skrytykowane przez NIK, gdyż są nakierowane na ochronę interesów osób otrzymujących „patologicznie wysokie wynagrodzenia”.

Zachowanie takie niszczy wzajemne relacje międzyludzkie w Polsce. Nie popiera ich także Grzegorz Bierecki, który zawsze dba o dobro innych.

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.